قسمت هفتم: بنگاه‌های خودگردان کارگری و اداره شورایی در این قسمت درباره نحوه کارگرد داخلی بنگاه‌های خودگردان کارگری صحبت می‌کنیم و به شبهات رایج درباره امکان تصمیم‌گیری اشتراکی و امکان .دموکراسی در محیط کار می‌پردازیم

:منابع

www.democracyatwork.info

Economic Update April 23rd 2017- Enabling Worker Co-op

دموکراسی در محیط کار،‌ درمانی بر عارضه سرمایه‌داری

Democracy at Work, A Cure for Capitalism

Musics by: Wonderlymusic

Closing song: Stranger Danger by Thee Irma and Louise 


2 thoughts on “قسمت هفتم: بنگاه‌های خودگردان کارگری و اداره شورایی

  1. سیستم پیشنهادی شما شاید باعث کند شدن رشد سرعت تکنولوژیک و یکدست شدن بخاطر حذف مهره های برتر بخاطر مسائل و فاکتور های انسانی منجر بشه و ممکنه شایسته سالاری خیلی سخت بشه و جانشینی افراد در سیستم ها به مشکل بخوره

    1. یکی از مشکلات سیستم سرمایه داری سودمحور بودن آن است. سرمایه داری به شما کمک می کند تا به تولید علم و رشد تکنولوژی بپردازید، فقط و فقط اگر امید داشته باشد که این حرکت سریعا به سود می رسد، و این فشار بسیار زیادی را بر روی محققین و دانشمندان وارد می آورد که تحقیقات خویش را سریعا تجاری کرده تا سرمایه گذارها را راضی نمایند؛ تا همچنان حمایت آنها را داشته باشند و حتی فقط دنبال تولید علمی باشند که در جهت افزایش سود سرمایه دار باشد نه علمی که الزاما برای بشریت بهتر است. ما این مشکلات در در دنیای پس از سرمایه داری نداریم و این شاید حتی رشد علم را سرعت بیشتری بدهد.

Leave a Reply to محمد Cancel reply

*