قسمت چهارم:‌ رویای امریکایی.موضوع این قسمت:‌ رویای امریکایی، نحوه پیداش، زمینه‌ها و وضعیت فعلی آن در جامعه امریکاست.

:منابع

www.democracyatwork.info

Economic Update with Richard D. Wolff

Freedom from Fear: The American People in Depression and War

Is the American Dream Really Dead? from Freakonomics Radio

Closing Song: Going To A Town from Release The Stars by Rufus Wainwright

 

دموکراسی در محیط کار،‌ درمانی بر عارضه سرمایه‌داری

رادیو دایجست:‌ ماشین اقتصاد چگونه کار می‌کند؟

 

حمایت از دموکراسی در کار به صورت ارزی در

Pateron و  Paypal

و به صورت ریالی و رمزپول

در صفحه پشتیبانی در وبسایت دموکراسی درکار


Leave a Reply

*