قسمت ششم: خدمات و کارهای کارل مارکس، بخش یک از چهار  موضوع این قسمت: خدمات و کارهای کارل مارکس – بخش اول

در سال ۲۰۰۵ تو نظرسنجی بی بی سی از سراسر دنیا کارل مارکس به عنوان بزرگترین متفکر و فیلسوف هزاره دوم میلادی از نظر مردم برگزیده شد. این چهار قسمت تلاشیست برای شناخت مارکس و خدماتش به جامعه بشری

Economic Update with Richard D. Wolff March 26th 2018

Music: Kurt Weill’s Youkali by Dagmar Pecková, Epoque Quartet, Epoque Orchestra, Miroslav Hloucal Jazz Band, Jan Kučera

 

حمایت از دموکراسی در کار به صورت ارزی در

Pateron و  Paypal

و به صورت ریالی و رمزپول

در صفحه پشتیبانی در وبسایت دموکراسی درکار