قسمت ششم: خدمات و کارهای کارل مارکس، بخش سه از چهارموضوع این قسمت: خدمات و کارهای کارل مارکس – بخش سوم

در سال ۲۰۰۵ تو نظرسنجی بی بی سی از سراسر دنیا کارل مارکس به عنوان بزرگترین متفکر و فیلسوف هزاره دوم میلادی از نظر مردم برگزیده شد. این چهار قسمت  تلاشیست برای شناخت مارکس و خدماتش به جامعه بشری

Economic Update with Richard D. Wolff March 26th 2018

Music: Paride ed Elena, Christoph Willibald von Gluck, Magdalena Kozená, Gabrieli, Paul McCreesh 

 

 

حمایت از دموکراسی در کار به صورت ارزی در

Pateron و  Paypal

و به صورت ریالی و رمزپول

در صفحه پشتیبانی در وبسایت دموکراسی درکار