قسمت چهارم:‌ رویای امریکایی.موضوع این قسمت:‌ رویای امریکایی، نحوه پیداش، زمینه‌ها و وضعیت فعلی آن در جامعه امریکاست.

:منابع

www.democracyatwork.info

Economic Update with Richard D. Wolff

Freedom from Fear: The American People in Depression and War

Is the American Dream Really Dead? from Freakonomics Radio

Closing Song: Going To A Town from Release The Stars by Rufus Wainwright

 

دموکراسی در محیط کار،‌ درمانی بر عارضه سرمایه‌داری

رادیو دایجست:‌ ماشین اقتصاد چگونه کار می‌کند؟

 

حمایت از دموکراسی در کار به صورت ارزی در

Pateron و  Paypal

و به صورت ریالی و رمزپول

در صفحه پشتیبانی در وبسایت دموکراسی درکار


قسمت سوم: تعاونی‌های دموکراتیک کارگریموضوع این قسمت اقتصاد تعاونی‌های دموکراتیک کارگری و

Worker Co-ops

.به عنوان یک سیستم اقتصادی‌ست

بحث‌های جانبی: ادامه از قسمت دوم، اثر سرمایه‌داری در علم اقتصاد و سوال و جواب درباره اثر ریسکِ سرمایه‌گذاری در زندگی کارفرماها و کارگران

:منابع

www.democracyatwork.info

Economic Update August 11th 2016

Inside Job (Documentary Film)

The Article: What Do We Really Know About Worker Co-operatives

Closing Music: Rooks from Missing Islands by Shearwater

 

 

حمایت از دموکراسی در کار به صورت ارزی در

Pateron و  Paypal

و به صورت ریالی و رمزپول

در صفحه پشتیبانی در وبسایت دموکراسی درکار


قسمت دوم: اقتصاد سیاسی امریکا و بحران مالی سال ۲۰۰۸.موضوع  ‌این قسمت رابطه اقتصاد و سرمایه‌داری با سیستم سیاسی امریکاست و به طور خاص  به جزییات بحران مالی سال 2008 جهان می‌پردازیم و دلایل شکل‌گیریش رو بررسی می‌کنیم

منابع:

www.democracyatwork.info

Economic Update March 14th 2016

Inside Job (Documentary Film)

Closing song: Stranger Danger by Thee Irma and Louise 

 

حمایت از دموکراسی در کار به صورت ارزی در

Pateron و  Paypal

و به صورت ریالی و رمزپول

در صفحه پشتیبانی در وبسایت دموکراسی درکار


قسمت اول: افزایش نابرابری و شکاف اقتصادی در دنیا 

گزارش نابرابری جهانی* که یکی از مهمترن مدارک در زمینه اقتصاد جهانی‌ست در شماره سال 2017 خود نگاهی به 40 سال گذشته دنیا انداخته است، که از لحاظ آماری چه بر سر اقتصاد دنیا آمده است. مجله هاروارد بیزینس ریویو** در ماه مارچ امسال مقاله بلندی را وقف این پرونده کرده است و این آمار را تحلیل نموده است.

منابع:

www.democracyatwork.info

* World Inequality Report

** Harvard Business Review

Economic Update March 14th 2016

The Book: Democracy at Work, a Cure for Capitalism 

Closing song: Stranger Danger by Thee Irma and Louise 

 

حمایت از دموکراسی در کار به صورت ارزی در

Pateron و  Paypal

و به صورت ریالی و رمزپول

در صفحه پشتیبانی در وبسایت دموکراسی درکار